(1)
Memon, J. M.; Baloch, I.; Memon, M. R.; Khaskheli, M. H.; Athar, M. A. GIANT URETERAL STONE. Annals KEMU 1, 21, 52.