Muzaffar, R., & Tahir, Z. (2016). Prevalence of Obesity in Primary School children. Annals of King Edward Medical University, 9(4). https://doi.org/10.21649/akemu.v9i4.1368