Naz, F., K. I. Malik, Z. I. Bhutta, and A. Begum. “Pregnancy Induced Rhinitis”. Annals of King Edward Medical University, vol. 10, no. 4, May 2016, doi:10.21649/akemu.v10i4.1245.