Malik, K. I., G. M. Arain, and Z. I. Bhutta. “Post - Laryngectomy Neck Node Metastasis”. Annals of King Edward Medical University, vol. 9, no. 3, July 2016, doi:10.21649/akemu.v9i3.1348.