JAFRI, S, et al. “Analysis of Four Free Vascularized Fibular Graft (VFG)”. Annals of King Edward Medical University, vol. 8, no. 4, Oct. 2017, doi:10.21649/akemu.v8i4.1800.